بهینه سازی یا سئو چیست

کاربران چگونھ با موتورھای جستجو تعامل میکنند؟ یکی از مھمترین عناصری کھ در ایجاد استراتژی بازاریابی آنلاین باید مورد توجھ
قرار بگیرد و در ارزیابی سئو نیز اھمیت دارد.
ابتدا بھ شیوه ای ساده مراحل جستجوی کاربران را بیان میکنیم:
١ -احساس نیاز بھ جستجوی یک پاسخ ؛ راه حل یا بخشی از اطلاعات درباره چیزی.
٢ -تعین و جمع بندی خواستھ در قالب یک رشتھ متنی و عبارت کھ کوئری یا پرسش نامیده میشود.
٣ -وارد کردن عبارت کلیدی در یک موتور جستجو ، مثلا گوگل یا بینگ یا …
۴ -مشاھده و مرور نتایجی کھ با خواستھ منطبق ھستند
۵ -کلیک بر روی یکی از نتایج.
۶ -جستجو برای راه حل یا لینکی کھ پاسخ مورد نظر باشد
٧ -اگر رضایت بخش نبود ؛ بازگشت بھ نتایج موتورھای جستجو و مرور و بررسی لینکی دیگر…
٨ -اجرای یک جستجوی جدید با یک عبارت جدید.

 

معمولا سئو کاران و دیجیتال مارکترھا ؛ این جملھ را بھ زبان میاورند: ”محتوا را برای کاربران بسازیم ؛ نھ برای موتورھا جستجو…“ ؛
برای رسیدن بھ این منظور باید بدانیم کھ کاربران ٣ نوع جستجو را انجام میدھند:
١“ -Do ، ”پرسشھایی برای انجام دادن! من میخواھم کاری انجام دھم ؛ بلیطی بخرم یا بھ آھنگی گوش بدھم یا …
٢“ -Know ، ”پرسشھایی برای دانستن ، من نیاز دارم چیزی را بدانم ؛ مثلا نام بھترین رستوران شھر یا نام یک کتاب یا …
٣“ -Go ، ”پرسشھایی برای رفتن ، من میخواھم بھ سایت ”داریوش اسماعیلی“ بروم یا مثلا بھ صفحھ اینستاگرام esmaeely_dr بروم…
وقتی کاربران یک سئوال (پرسش یا کوئری) را در موتورھای جستجو تایپ میکنند و بھ صفحھ سایت شما وارد میشوند ، از خود میپرسند
”چھ چیزی پیدا کرده اند؟“ ، این اولین و اصلی ترین سئوالی است کھ موتورھای جستجو سعی میکنند ھزاران بار در روز پاسخ دھند.
مھمترین کار موتورھای جستجو پاسخگو بودن بھ نتایج مرتبط و مورد نظر کاربران است.
پس ، باید از خود سئوال کنید وقتی کاربران مطلبی را جستجو میکنند و سایت شما را پیدا میکنند ، آیا پاسخ خود را بدرستی دریافت
میکنند؟
ھمھ اینھا با تایپ یک چند کلمھ در یک کادر کوچک آغاز میشود…
لطفا این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *