استفاده از تصاویر و فیلمھا و اینفوگرافھا و بطور کلی محتوای بصری (Content Visual ) در بازاریابی آنلاین به یک ضرورت تبدیل شده و شرکتھا و صاحبین کسب و کارھا از عکسھا و ویدئو ھا برای معرفی محصولات و خدمات خود استفاده میکنند.
با توجه به انواع مختلف محتواھای تصویری در اینستاگرام لازم است اندازه و ابعاد آنھا نیز بر اساس استانداردھا طراحی شود تا علاوه بر حفظ کیفیت دیجیتالی ، سرعت اجرا و بارگزاری آنھا نیز در نظر گرفته شود.
در نظر داشته باشید که تصاویر قبل از ارسال باید بھینه سازی شوند و حذف نورھای اضافی ، افکتھا و سایر مواردی را که در جذاب تر شدن تصاویر مھم ھستند را در مورد آنھا رعایت کنید.
مطابق استانداردھای ٢٠١٨ اینستاگرام ؛ تصاویر اشکال مختلفی دارند و ھر کدام نیز اندازه خاصی نیاز دارند.

اشکال استاندارد تصاویر:

 • تصاویر مربعی:
  اغلب دوربین ھای دیجیتالی تصاویری با نسبت مربعی نمیگیرند! در نتیجه قبل از ارسال تصاویر باید آنھا را ویرایش کنید
 • تصاویر استوری
  با توجه به اینکه استوری ھا توسط افراد زیادی در ٢۴ ساعت دیده میشوند بسیار مھم ھستند.
 • تصاویر پروفایل
  حتما برای پروفایل خود تصویری خاص و متفاوت انتخاب کنید.
 • ویدئوھا
  جذابیت ویدئوھا و کاربرد آنھا در تبلیغات موثر بسیار با اھمیت است.

ابعاد استداندارد تصاویر :

 • تصاویر مربعی – ۶٠٠*۶٠٠ پیکسل – نسبت ١:١
 • ۵:۴ نسبت – ١٣۵٠*١٠٨٠ – عمودی تصاویر
 • ١۶:٩ نسبت – ۶٠٨*١٠٨٠ – افقی تصاویر
 • ١۶:٩ نسبت- ١٩٢٠*١٠٨٠ – استوری تصاویر
 • تصاویر پروفایل – ١١٠*١١٠ پیکسل- نسبت ١:١
 • ٣٣۶*۶٠٠ یا ۶٧٣*١٢٠٠ – ویدئوھا

 

بزودی مطالب دیگری در تکمیل کاربرد تصاویر در اینستاگرام تقدیم خواھد شد.
لطفا این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید