کاربران چگونھ با موتورھای جستجو تعامل میکنند؟ یکی از مھمترین عناصری کھ در ایجاد استراتژی بازاریابی آنلاین باید مورد توجھ
قرار بگیرد و در ارزیابی سئو نیز اھمیت دارد.
ابتدا بھ شیوه ای ساده مراحل جستجوی کاربران را بیان میکنیم:
١ -احساس نیاز بھ جستجوی یک پاسخ ؛ راه حل یا بخشی از اطلاعات درباره چیزی.
٢ -تعین و جمع بندی خواستھ در قالب یک رشتھ متنی و عبارت کھ کوئری یا پرسش نامیده میشود.
٣ -وارد کردن عبارت کلیدی در یک موتور جستجو ، مثلا گوگل یا بینگ یا …
۴ -مشاھده و مرور نتایجی کھ با خواستھ منطبق ھستند
۵ -کلیک بر روی یکی از نتایج.
۶ -جستجو برای راه حل یا لینکی کھ پاسخ مورد نظر باشد
٧ -اگر رضایت بخش نبود ؛ بازگشت بھ نتایج موتورھای جستجو و مرور و بررسی لینکی دیگر…
٨ -اجرای یک جستجوی جدید با یک عبارت جدید.

 

معمولا سئو کاران و دیجیتال مارکترھا ؛ این جملھ را بھ زبان میاورند: ”محتوا را برای کاربران بسازیم ؛ نھ برای موتورھا جستجو…“ ؛
برای رسیدن بھ این منظور باید بدانیم کھ کاربران ٣ نوع جستجو را انجام میدھند:
١“ -Do ، ”پرسشھایی برای انجام دادن! من میخواھم کاری انجام دھم ؛ بلیطی بخرم یا بھ آھنگی گوش بدھم یا …
٢“ -Know ، ”پرسشھایی برای دانستن ، من نیاز دارم چیزی را بدانم ؛ مثلا نام بھترین رستوران شھر یا نام یک کتاب یا …
٣“ -Go ، ”پرسشھایی برای رفتن ، من میخواھم بھ سایت ”داریوش اسماعیلی“ بروم یا مثلا بھ صفحھ اینستاگرام esmaeely_dr بروم…
وقتی کاربران یک سئوال (پرسش یا کوئری) را در موتورھای جستجو تایپ میکنند و بھ صفحھ سایت شما وارد میشوند ، از خود میپرسند
”چھ چیزی پیدا کرده اند؟“ ، این اولین و اصلی ترین سئوالی است کھ موتورھای جستجو سعی میکنند ھزاران بار در روز پاسخ دھند.
مھمترین کار موتورھای جستجو پاسخگو بودن بھ نتایج مرتبط و مورد نظر کاربران است.
پس ، باید از خود سئوال کنید وقتی کاربران مطلبی را جستجو میکنند و سایت شما را پیدا میکنند ، آیا پاسخ خود را بدرستی دریافت
میکنند؟
ھمھ اینھا با تایپ یک چند کلمھ در یک کادر کوچک آغاز میشود…