برخی از سایتهایی که مجری یا مشاور بوده ایم یا هستیم
و یا پروژه هایی که افتخار همراهی و همکاری با آنها را داشته ایم