وقتی آسمان آبی یا زمین ھای سبز و گلھای قرمز را میبینید چه حسی دارید؟ پر از آرامش میشوید؟ آیا از خود پرسیده اید که رنگھای قرمز نشانگر چه چیزی ھستند؟ چرا وقتی به رنگ قرمز یک علامت توقف در جاده یا خیابان نگاه میکنید نگران و مضطرب میشوید اما قرمزی یک گل میتواند شما را پر…

ادامه مطلب