توضیحات پروژه

  • اجرای دوره های آموزشی امنیتی

http://www.modir-shabake.com/Kali

http://www.modir-shabake.com/database-security/