همیشه بعنوان برادر بزرگتر که تعهد کاری در اولویت بوده و با برنامه، صریح و شفاف نسبت به مسائل برخورد میشود.