در طول مدتی که از حضور گرانقدر جناب اسماعیلی بهره برده ایم، مفتخر بوده ایم که با شخصیتی کاردان و مسئولیت پذیر همکاری داشته ایم.از تمامی خدمات ارائه شده کمال رضایت و خرسندی حاصل گردیده است. مستدام باشید و پاینده.