مسلط در آموزش ،سخنرانی و طرح موضوعات جدید آموزشی ،خوش حساب در کاسبی ،پر انرژی و پر امید ، آموزش مناسب به فرزندان …