جناب دکتر اسماعیلی عزیز
قطعا آشنایی با شما ، یکی از پیشامدهای بسیار خوب زندگی من در سال ۱۳۹۹ بوده ، و امیدوارم همراهی و دوستی شما ، درقرن آتی نیز برایم باقی بماند.
تعهد ، مسئولیت پذیری، همراهی و به اتمام رساندن پروژه ویژگی هایی از شماست که در طول آشناییمان ، بارها و بارها به اثبات رسید، و این بهترین ویژگی های یک همکاری لذت بخش است.
شاد و سبز و سلامت و تندرست باشید.